SNEL NAAR >
Bossche Vakschool - AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, ook scholen, voldoen aan de Europese privacywetgeving: de General Data Protection Regulation (GDPR). Of in het Nederlands: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Privacywetgeving en persoonsgegevens

Privacywetgeving is van toepassing op persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect een natuurlijk persoon (mens) geïdentificeerd kan worden. Niet alleen iemands naam, adres en woonplaats zijn persoonsgegevens, maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers vallen hieronder. Gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Alle handelingen die je met persoonsgegevens kan uitvoeren – van verzamelen tot en met vernietigen – noemen we verwerken. Verwerken is dus een zeer ruim begrip. Hieronder vallen in ieder geval: Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en het vernietigen van persoonsgegevens.

Wat is de AVG?

De AVG is een verordening. Dit houdt in dat er rechtstreeks verplichtingen worden opgelegd aan degene die persoonsgegevens verwerken en rechten toekent aan betrokkenen. Betrokkenen zijn degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben zoals medewerkers en leerlingen. Ook Nederlandse scholen moeten in 2018 voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Verantwoordelijkheid organisaties

Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties (scholen) zelf. Scholen moeten niet alleen de wet naleven, zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Ga, voor meer informatie, naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat betekent de AVG voor mij als medewerker van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs?

Elke medewerker en elke leerling moet zich houden aan de wet en dus ook aan de AVG. Elke medewerker en elke leerling moet erop kunnen vertrouwen dat er altijd zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Tevens dien je zelf ook zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van anderen. Naleving van de privacywetgeving is alleen mogelijk als iedereen binnen vereniging OMO zorgvuldig en verantwoord met persoonsgegevens omgaat. Privacywetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens verwerkt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen. Het is voor iedereen van belang bewust te kijken naar je eigen gedrag. Bijvoorbeeld: weet je waar je persoonsgegevens van jezelf of van anderen bewaart (papier-digitaal)? weet je wie hier toegang toe heeft? distribueer je persoonsgegevens van jezelf of van anderen op een veilige wijze?

Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Contactpersoon-FG

De vereniging heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die toezicht houdt op de naleving van de AVG binnen vereniging OMO. De FG verzamelt, in samenwerking met de contactpersoon-FG op de school, informatie over de gegevensverwerkingen binnen OMO, analyseert en beoordeelt deze en geeft informatie, advies en aanbevelingen. Op elke school is een contactpersoon-FG. Naast 1ste aanspreekpunt voor de FG draagt de contactpersoon-FG op school zorg voor het creëren van privacy-bewustzijn en het afhandelen van geconstateerde beveiligingsincidenten en datalekken.

Overgangsperiode

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Tevens adviseert de AP over de vanaf 2018 ingevoerde regelgeving.
De eerste prioriteiten die vereniging OMO heeft gesteld zijn:

  • bewustwording bij alle medewerkers;
  • afsluiten van verwerkersovereenkomsten met al onze partners;
  • het vereniging breed opstellen van het dataregister m.b.t. leerlingen-ouders-verzorgers;
  • het vereniging breed opstellen van het dataregister m.b.t. de medewerkers;
  • het onder de aandacht brengen van de regels m.b.t. beeldmateriaal en cameratoezicht.